AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/23644

K. 2014/6693

T. 24.3.2014

• AKIL HASTALIĞI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI (Yargılama Aşamasında Davanın Islah Edilerek Şiddetli Geçimsizlik Nedenine Dayandırıldığı - Mahkemece Delillerin Şiddetli Geçimsizlik Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gereği/Davanın Islahı)

• DAVANIN ISLAHI (Davacı Tarafından Akıl Hastalığı Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davanın Daha Sonradan Islah ile Şiddetli Geçimsizlik Nedenine Dayandırıldığı - Davanın Şiddetli Geçimsizlik Hükümleri Gözetilerek Sonuçlandırılması Gerektiği)

• KADIN YARARINA TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ (Boşanma Davasında Hakimin Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Geçici Önlemleri Almak Zorunda Olduğu - Hakimin Bunu Re'sen Dikkate Alacağı/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumunun Gözetileceği)

4721/m. 165,166/1,169,185,186

ÖZET : Dava, boşanma talebine ilişkindir.Davacı, akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır.Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin şiddetli geçimsizlik hükümleri çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.Ayrıca, boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı (kadın) tarafından kendi boşanma davasının reddi ve tedbir nafakası yönünden; davalı-karşı davacı (koca) tarafından ise karşı boşanma davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kocanın temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-karşı davalı kadının temyiz itirazlarına hasren yapılan incelemede;

a)Davacı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 165. maddesi gereğince akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin Türk Medeni Kanununun 166. maddesi çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirme ile kadının boşanma davasının reddi doğru görülmemiştir.

b)Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md.186/1), geçimine (TMK md.185/3), malların yönetimine (TMK.m. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.m.185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.m.169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/a, b bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Muhammet'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran Aysun'a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 24.03.2014 tarihinde karar verildi.