Yüksek Mahkeme Kararları

ORTAK VELAYET

YARGITAY 2.HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞININ 2017 KARARLARINA GÖRE;

Velayet, kamu düzenine ilişkin olduğundan çocuğun üstün yararına UYGUN İSE;

1- Velayetin ORTAK verilmesi için "karar tarihi ne olursa olsun" hükmü bu sebeple İSTİNAF ya da TEMYİZ edebilirsiniz.

2- Kesinleşmiş velayet kararları için aile mahkemesinde Velayetin Ortak Verilmesine yönelik "Velayetin Değiştirilmesi Davası" açabilirsiniz !!!
3- Her iki halde de idrak çağındaki çocuğun velayetin ortak verilmesine ilişkin düşüncesi ile gerektiğinde uzman görüşü alınmadan ve ortak velayet çocuğun üstün yararına uygun değilse ortak velayet düzenlemesi yapılamaz !!!

BOŞANMA DAVASI VE HASTALIK

2. Hukuk Dairesi 2015/14492 E. , 2016/5875 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, maddi tazminatın miktarı, manevi tazminat talebinin reddi ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışıda kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı-davacı kadının hastalığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirememesi kendisine kusur olarak yüklenemez. Bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadına izafe edilecek kusur bulunmamaktadır. O halde, erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değil ise de; kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır. Gerçekleşen bu duruma göre erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın ....... yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran ...... geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

2. Hukuk Dairesi 2015/20551 E. , 2016/14209 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, mahkemece boşanmaya karar verilmemesi yönünden; davalı erkek tarafından ise, davanın reddine karar verilmesi gerektiği yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının temyiz itirazların incelenmesine gelince;
Mahkemece, davalının sorunlarını çözebilecekleri konusundaki yoğun ısrarı konusundaki beyanlarına itibar edilerek, Türk Medeni Kanununun 170 ve 171. maddeleri uyarınca tarafların bir yıl süre ile ayrılıklarına karar verilmiştir. Ayrılığa karar verilebilmesi için, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının mevcut olması, bu hususun ciddi ve kabul edilebilir delillerle kanıtlanmış ve gerçekleşmeye yakın bir olasılıkta olması gerekir. Ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı sağlam ve ciddi delil ve olgulara dayandırılmalıdır. Barışma ihtimali mümkün olmayan hallerde ayrılığa karar verilemez.
Toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalının tutarsız bir kişilik yapısı sergilediği, anlık sinir patlamaları yaşadığı, bu nedenle davacıyı korkuttuğu, davacıyı ailesi ve arkadaşları ile görüştürmek istemediği, küfürbaz bir yapısı olduğu, davacıya hakaret ettiği, davacının çocuk isteğine "Benim çocuğum var, masraf yapamam" diye karşılık verdiği, evin tüm geçimini davacının sağladığı, zaman zaman davalının dükkan kirasını dahi ödediği, evin geçimini sağlayacak düzenli gelire sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Şu hale göre; evlilik birliği davalının açıklanan ve gerçekleşen kusurlu tutum ve davranışları sonucunda ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır. Ortak hayatın yeniden kurulma ihtimalinin bulunduğu da ispatlanamamıştır (TMK m. 166/1). Bu açıklamalar karşısında boşanmaya karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile ayrılığa karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 31.10.2016 (Pzt.)
4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU
I. Boşanma veya ayrılık
MADDE 170.- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.
Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.
Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.
II. Ayrılık süresi
MADDE 171.- Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.
III. Ayrılık süresinin bitimi
MADDE 172.- Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.
Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

Boşanma davasından feragat

Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI: (Ömer Uğur Gençcan):

"ANLAŞMALI BOŞANMA" DAVASINDAN "FERAGAT EDEN" EŞ, DİĞER EŞİN KUSURLARINI AFFETMİŞ SAYILIR MI ???

KURAL:
"HER TÜRLÜ" boşanma davasından "feragat eden" eş, diğer eşin o ana kadar ki KUSURLARINI AFFETMİŞ sayılır.

GEREKÇE:
Boşanma davasından FERAGAT eden eş, DAVALI EŞ ile evlilik birliğini "SÜRDÜRMEK İSTEDİĞİNİ" ve bu evliliğin davalı eş ile "SÜRDÜRÜLEBİLİR" olduğunu da İFADE ETMİŞ sayılır.

SONUÇ:
Davasını çekişmeli boşanma olarak sürdürmek olanağını bile "KULLANMAYARAK" anlaşmalı boşanma davasından "FERAGAT" eden eş. davalı eşin o ana kadar ki kusurlu davranışlarını da "AFFETMİŞ" sayılır.

NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK

NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi davacı eşe 2002 yılından önce alınan taşınmazların yüzde 20’sinin verilmesine karar verdi.

KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ

Daire:12
Tarih:2012
Esas No:2012/10759

ÇEKİN İPTALİ

T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

TRAFİK CEZALARINDA GEÇ YAPILAN TEBLİGAT İPTAL NEDENİ SAYILMAZ

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin emsal kararına konu olay 2012'de Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşandı. Gebze Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri oto yolda F.H. yönetimdeki yolcu minibüsünü durdurarak, rutin trafik işlemlerini yaptı. F.H.'nin yetki belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yaptığını belirleyen ekipler 2 bin 426 TL idari para cezası kesti.

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ MUACCELİYET ŞARTININ

YENİ BORÇLAR KANUNU İLE GEÇİRSİZ KILINMASI

T.C.

YARGITAY

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3365

TAKİPTEN SONRA İŞLEYEN ZAMANAŞIMI

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2012/32355
Karar : 2013/22505

BOŞANAN KADININ TEKRAR EVLENMESİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

EVLİLİK SIRASINDA KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI İSTEMİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

KEFİL SIFATIYLA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE EŞİN RIZASI

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN AYIP

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

RESMİ NİKAH OLMADAN BİRLİKTE YAŞAMA

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

İCRA TAKİBİNDEN SONRA İTİRAZIN İPTALİ

DAVASINDAN ÖNCE BORCUN ÖDENMESİ

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ