BOŞANAN KADININ TEKRAR EVLENMESİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/13402

K. 2014/1

T. 13.01.2014

* BOŞANAN KADININ TEKRAR EVLENMESİ (Velayetin Değiştirilmesi Talebi/Tek Başına Velayetin Değiştirilmesini Gerektirmeyeceği - Terditli Açılan Davada Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Baba İle Kişisel İlişkisinin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Düzenleneceği)

* VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ (Boşanan Annenin Tekrar Evlenmesi/Tek Başına Velayetin Değiştirilmesini Gerektirmeyeceği - Terditli Açılan Davada Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Baba İle Kişisel İlişkisinin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Tesisi Gerektiği)

* ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN TEKRAR DÜZENLENMESİ (Çocuk 2.5 Yaşında İken Anlaşmalı Boşanmada Velayetin Anneye Verildiği - Kısa Süreli ve Hafta Sonları Yatılı Olmayacak Şekilde Kişisel İlişkinin Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Tesisi Gerektiği)

* BOŞANAN EŞLERİN ÇOCUĞUNUN BÜYÜMESİNİN KİŞİSEL İLİŞKİYE ETKİSİ (Kısa Süreli ve Hafta Sonları Yatılı Olmayacak Şekilde Kişisel İlişkinin Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Tesisi Gerektiğinin Gözetileceği)

* KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ (Çocuk 2.5 Yaşında İken Boşanılıp Velayetin Anneye Verildiği - Kısa Süreli ve Hafta Sonları Yatılı Olmayacak Şekilde Kişisel İlişkinin Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Tesisi Gerektiği)

4721/m. 323, 349

ÖZET : Ana ve baba çocuk 2.5 yaşında iken anlaşmalı olarak boşanmışlar, anlaşma uyarınca velayet davalı anneye verilmiştir. Dava velayetin değiştirilmesi veya müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

Velayet sahibi annenin yeniden evlenmesi, tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmez.

Davacı baba velayetin değiştirilmesi talebinin yanında terditli olarak müşterek çocukla arasında kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebinde de bulunmuştur. Boşanma tarihi itibariyle müşterek çocuğun yaşı gözetilerek çocukla baba arasında kısa süreli ve hafta sonları yatılı olmayacak şekilde kişisel ilişki kurulmuştur. Ancak aradan geçen süre nedeniyle müşterek çocuğun yaşının büyüdüğü gözetilerek, çocukla davacı baba arasında babalık duygularını tatmine elverişli olacak yeterlilikte kişisel ilişki tesisi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dava velayetin değiştirilmesi veya müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir. Taraflar Kuşadası Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 12.06.2007 tarihinde kesinleşen boşanma ilamıyla anlaşmalı olarak boşanmışlar, anlaşma uyarınca velayet davalı anneye verilmiş, davacı baba ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki düzenlenmiştir. Müşterek çocuk Can 17.1.2005 doğumlu olup, ana bakım ve şefkatine muhtaçtır. Davalı annenin çocuğa karşı velayet görevini savsakladığına, gereken ilgiyi göstermediğine ve davacı babanın müşterek çocukla kişisel ilişkisini engellediğine ilişkin dosya kapsamında yeterli delil de bulunmamaktadır. Toplanan deliller, velayetin değiştirilmesi şartlarının oluştuğunu kabule yeterlilikte bulunmamaktadır. Velayet sahibi annenin yeniden evlenmesi, tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Gerçekleşen bu durum karşısında davacının velayetin değiştirilmesine yönelik talebin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-Ne var ki davacı baba velayetin değiştirilmesi talebinin yanında terditli olarak müşterek çocukla arasında kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebinde de bulunmuştur. Boşanma tarihi itibariyle müşterek çocuğun yaşı gözetilerek çocukla baba arasında kısa süreli ve hafta sonları yatılı olmayacak şekilde kişisel ilişki kurulmuştur. Ancak aradan geçen süre nedeniyle müşterek çocuğun yaşının büyüdüğü gözetilerek, davacı baba ile çocuk arasında babalık duygularını tatmine elverişli olacak yeterlilikte kişisel ilişki tesisi gerektiği gözetilerek bu hususta bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.01.2014 tarihinde karar verildi.