KEFİL SIFATIYLA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE EŞİN RIZASI

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8155

K. 2013/11444

T. 3.6.2013

* KEFİL SIFATIYLA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE EŞİN RIZASI (İhtiyati Haciz İsteminin Reddine Karar Verilemeyeceği - Sözleşmede Eşin de Rızası Olduğu/Kefalet Akdinin Yasaya Uygun Düzenlendiği)

* İHTİYATİ HACİZ TALEBİ (Borçlunun Kefil Sıfatıyla İmzaladığı Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin Son Sayfasında Kefilin Eşinin İmzasının Bulunduğu - Yasaya Uygun Düzenlenen Kefalet Akdinin Hatalı Olarak Geçersiz Sayılmasıyla Talebin Reddi Hatalı Olduğu)

* EŞİN RIZASI (Borçlunun Kefil Sıfatıyla İmzaladığı Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin Son Sayfasında Kefilin Eşinin İmzasının Bulunduğu - Yasaya Uygun Düzenlenen Kefalet Akdinin Hatalı Olarak Geçersiz Sayılmasıyla İhtiyati Haciz Talebinin Reddedilemeyeceği)

* GENEL TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN EŞİNİN İMZASI BULUNDUĞU (Yasaya Uygun Düzenlenen Kefalet Akdinin Hatalı Olarak Geçersiz Sayılmasıyla İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Hukuka Aykırı Olduğu)

6098/m.584

ÖZET : Talep, ihtiyati hacze ilişkindir. İhtiyati haciz talep eden alacaklı tarafından dosyaya sunulan ve borçlunun kefil sıfatıyla imzaladığı Genel Ticari Kredi Sözleşmesi'nin son sayfasında kefilin eşinin imzası bulunmaktadır. Yasaya uygun düzenlenen kefalet akdinin hatalı olarak geçersiz sayılmasıyla talebin reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 24.4.2013 tarih ve 2013/200-2013/200 D İş. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Koçyiğitoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili, vadesi geçmiş iki adet senet bedelinin borçlular tarafından ödenmediğini, vadesi gelmiş alacakların rehinle de teminat altına alınmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca 6098 Sayılı T.B.K.nın kefalet sözleşmelerini düzenleyen T.B.K.nın 584/1 maddesi uyarınca evli olanların kefaletinin geçerli olabilmesi için mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadığı veya yasal olarak eşlerin ayrı yaşama hakkı doğmadığı taktirde diğer eşin yazılı rızasıyla kefil olunabileceği, bu rızanın ise sözleşmenin kurulmasından önce yada en geç kurulması anında verilmiş olmasını geçerlilik şartı olarak düzenlendiği, borçlulardan A.Y.'nin evli olduğu, ancak kefaletin geçerli olabilmesi için eşin rızasının gerekli olduğu, bu rızanın verildiğine dair Kanunun düzenlediği şekilde bir beyan bulunmadığı, kefalet sözleşmesinin geçerli olmadığı gerekçesiyle A.Y. yönünden talebin reddine, diğer borçlular bakımından talebin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati hacze ilişkindir. Mahkemece, borçlulardan A.Y.'nin kefil sıfatıyla imzaladığı sözleşmede 6098 Sayılı B.K.'nun 584/1 maddesi uyarınca eşinin rızasının bulunmasının geçerlilik şartı olduğu ancak anılan kefilin eşinin kefalet akdine muvafakatinin bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. Oysa, ihtiyati haciz talep eden alacaklı tarafından dosyaya sunulan ve borçlu A.Y.'nin kefil sıfatıyla imzaladığı 27.2.2013 tarihli Genel Ticari Kredi Sözleşmesi'nin son sayfasında kefilin eşi olan Z.E.Y'nin yine 27.2.2013 tarihiyle imzası bulunmaktadır. Mahkemece, yasaya uygun olarak düzenlenen kefalet akdinin hatalı olarak geçersiz sayılmasıyla talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış ihtiyati haciz talep eden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz talep eden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.