ÇEKİN İPTALİ

T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/1679

KARAR NO : 2012/8445

Y A R G I T A Y İ L A M I

Hasımsız olarak görülen davada Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.12.2010 tarih ve 2009/180-2010/693 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Güliz Okyar Çalışkan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin, yedinde bulunduğu sırada adına düzenlenen Tekstilbank Avcılar Şubesi'ne ait 15.000 TL bedelli çeki düşürdüğünü ya da çaldırdığını ileri sürerek, anılan çekin iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davacının, iptali istenen çekin keşidecisi olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava çek iptali talebine ilişkindir. İptali talep edilen çek şirket yetkilisi sıfatıyla davacı tarafından ve kendi lehine keşide edilmiştir. TTK'nun 585. maddesi delaletiyle 730/1. maddesine göre çekin keşideci tarafından bizzat kendi emrine düzenlenmesi mümkündür. Somut olayda, çekin keşidecisi dava dışı şirket olup, davacının kendi lehine düzenlenen çeki şirket yetkilisi olarak keşideci sıfatıyla imzalaması tek başına çeki geçersiz hale getirmez. Bu itibarla, mahkemece davaya bakılarak esas hakkında karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 21.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

Mehmet Kılıç H.G.Vuraloğlu M.U.Tarhan S.Köksal G.Dinç