ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/5792

K. 2013/14638

T. 26.6.2013

* ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Geriye Doğru Beş Yıl İçersinde 3 Kez - Sürücü Belgesinin 5 Yıl Süreyle Geri Alınmasına Karar Verileceği/İdari Yaptırım Kararını Veren Merci Tarafından Karar Verileceği Gerekçesi İle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

* SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Geriye Doğru Beş Yıl İçersinde 3 Kez Alkollü Araç Kullanmak - Sürücü Belgesinin 5 Yıl Süreyle Geri Alınmasına Karar Verileceği )

* KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Geriye Doğru Beş Yıl İçersinde 3 Kez Alkollü Araç Kullanmak - Sürücü Belgesinin 5 Yıl Süreyle Geri Alınmasına Karar Verileceği//İdari Yaptırım Kararını Veren Merci Tarafından Karar Verilmesi Gerekçesi İle Karar Verilemeyeceği )

2918/m.48

ÖZET : Geriye doğru beş yıl içerisinde üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı kabahatli hakkında mahkemesince sürücü belgesinin 5 yıl süreyle geri alınmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, idari yaptırım kararını kim ya da hangi makam vermişse buna ek olan geçici olarak sürücü belgesinin geri alınması işleminin de o merci tarafından verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA : Üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı kabahatli (H.A.) hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5.maddesi uyarınca (B.) Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 4.6.2009 tarihli G-707597 Sayılı trafik suç tutanağı üzerine, (B.) Cumhuriyet Başsavcılığının 13.6.2009 tarihli ve 2009/486-478 Sayılı idari yaptırım kararıyla uygulanan 3.600 yeni Türk lirası idari para cezasını müteakip (B.) Cumhuriyet Başsavcılığının 14.10.2011 tarihli ve 2009/486 Sayılı kabahatlinin sürücü belgesinin geri alınması talebi üzerine, sürücü belgesinin geri alınmasına yönelik talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair (B.) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 24.10.2011 tarihli ve 2011/621 değişik iş kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 5.3.2013 gün ve 15479 Sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.03.2013 gün ve KYB. 2013-91070 Sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

(B.) Sulh Ceza Mahkemesince verilen karara karşı yapılan itirazın yasal süresi içerisinde olmadığından bahisle reddine dair (B.) Asliye Ceza Mahkemesi'nin 8.6.2012 tarihli ve 2012/288 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmeksizin yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre (H.A.)'ın alkollü araç kullanma kabahatini daha önce 26.2.2007 ve 23.4.2009 tarihlerinde olmak üzere iki kez işlediğinin anlaşılması karşısında, 2918 Sayılı kanunun 48/5. maddesinde yer alan "... geriye doğru beş yıl içerisinde üç veya daha fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır..." hükmü uyarınca, mahkemesince sürücü belgesinin 5 yıl süreyle geri alınmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, idari yaptırım kararını kim ya da hangi makam vermişse buna ek olan geçici olarak sürücü belgesinin geri alınması işleminin de o merci tarafından verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden (B.) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 24.10.2011 gün ve 2011/621 D. iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK.nun 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 26.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.