ÇOCUKLAR İLE ANNE BABA ARASINDAKİ KİŞİSEL İLİŞKİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15844

K. 2014/2759

T. 13.2.2014

* KARDEŞLERİN BİRBİRİNİ GÖREMEYECEKLERİ ŞEKİLDE ŞAHSİ MÜNASEBET TESİS EDİLEMEYECEĞİ ( Müşterek Çocuklardan Birinin Velayetinin Anneye Diğerinin Velayetinin Babaya Bırakıldığı - Kişisel İlişkinin Kardeşlerin Birbirini Göremeyecekleri Şekilde Düzenlenmemesi Gerektiği )

* ÇOCUKLAR İLE ANNE BABA ARASINDAKİ KİŞİSEL İLİŞKİ ( Müşterek Çocuklardan Birinin Velayetinin Anneye Diğerinin Velayetinin İse Babaya Bırakıldığı - Anne Babayla Çocuklar Arasındaki Kişisel İlişkinin Kardeşlerin Birbirini Göremeyecekleri Şekilde Düzenlenemeyeceği )

* VEKALET ÜCRETİ ( Bozmadan Önce Davacı LEhine Vekalet Ücreti Takdir Edilip Kesinleştiği - Bozmadan Sonra Davacı Lehine Yeniden Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği/Davası Olmadığı Halde Koca Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )

4721/m. 182

1136/m. 164

ÖZET : Dava boşanma ve ferilerine ilişkindir.

Tarafların müşterek çocuklarından birinin velayeti anneye, diğerinin velayeti ise babaya verilmiştir. Ancak kardeşlerin birbirlerini göremeyecekleri şekilde, anne-babayla çocuklar arasında kişisel ilişki düzenlenmesi doğru olmamıştır.

Bozmadan önce davacı kadın lehine vekalet ücreti takdir edilip kesinleştiği halde, bozmadan sonra da kadın lehine yeniden vekalet ücreti takdir edilmesi, davası olmadığı halde koca lehine de vekalet ücreti takdir edilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle hükmün davalı tarafından temyizi üzerine dairemizin 26.5.2011 tarihinde temyiz incelemesini tamamlayıp hükmü davalı lehine bozmasından sonra davalının 3.6.2011 tarihinde temyiz talebinden feragat ettiği, temyiz talebinden feragatin temyiz incelemesi tamamlanıncaya kadar mümkün olduğu, temyiz incelemesi tamamlandıktan sonra yapılan feragatin sonuç doğurmayacağı ve lehine yoksulluk nafakasına hükmedilen davacı kadının velayeti kendisine bırakılmayan müşterek çocuk açısından iştirak nafakasından sorumlu tutulamayacağının tabii olduğunun anlaşılmasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Tarafların müşterek çocuklarından 1998 doğumlu S.'nin velayeti anneye, 1999 doğumlu A.'ın velayeti ise babaya verilmiştir. Ancak kardeşlerin birbirlerini göremeyecekleri şekilde, anne-babayla çocuklar arasında kişisel ilişki düzenlenmesi doğru olmamıştır.

3-)Bozmadan önce davacı kadın lehine vekalet ücreti takdir edilip kesinleştiği halde, bozmadan sonra da kadın lehine yeniden vekalet ücreti takdir edilmesi, davası olmadığı halde koca lehine de vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 13.02.2014 tarihinde karar verildi.