ASGARİ ÜCRET VE PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPMASI

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/21106

K. 2013/19451

T. 24.6.2013

• ASGARİ ÜCRET VE PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPMASI ( Prim Ödemelerinin Fazla Çalışmayı Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılacağı - Priminin Fazla Çalışma Ücretini Karşılamaması Halinde Aradaki Farkın İşçiye Ödenmesi Gerektiği )

• SATIŞ TEMSİLCİSİNİN FAZLA ÇALIŞMASI ( Günlük Faaliyet Planları ve İş Çizelgeleri Dikkate Alınarak Belirleneceği - Satış Priminin Fazla Çalışma Karşılığında Ödenmesi Gereken Ücreti Karşılamaması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Prim Ödeme Belgesi İbraz Edilmeyen Aylar İçin Davacının Fazla Çalışma Alacağının Hesaplanması Gerektiği - Satış Temsilcisinin Fazla Çalışma Alacağı Talebi )

• PRİM ÖDEME BELGESİ ( Asgari Ücret ve Prim Karşılığı Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Alacağı - Prim Ödeme Belgesi İbraz Edilmediğinden Davacının Fazla Çalışma Alacağı Hesaplanarak Hüküm Kurulması Gerektiği )

1475/m. 61

4857/m. 41,63

ÖZET : Davacı, ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ihbar tazminatıyla manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, asgari ücret ve primle çalışan işçinin fazla çalışma yapması halinde fazla çalışma ücreti talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir. Davacı haftada 18 saat fazla çalışma yaptığını tanıkla ispat etmiştir. İşveren tarafından sadece 2 ay için prim ödeme belgesi ibraz edilmiştir. Bu iki ay açısından prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. Diğer aylar açısından ise prim ödeme belgesi ibraz edilmediğinden davacının fazla çalışma alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.

DAVA : Davacı, ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ihbar tazminatıyla manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, ihbar ve manevi tazminatlarıyla ücret, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş sözleşmesini başka bir işyerinde iş bulması sebebiyle sona erdirdiğini, fazla çalışma ve genel tatil çalışması iddiasının doğru olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu, genel tatil çalışması yaptığı ve ücret alacağı bulunduğu, asgari ücret ve primle çalıştığından fazla çalışma alacağı talep edemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasındaki uyuşmazlık, asgari ücret ve primle çalışan işçinin fazla çalışma yapması halinde fazla çalışma ücreti talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.

Davacı davalı işveren bünyesinde satış temsilcisi olarak çalışmıştır. Davacı haftada 18 saat fazla çalışma yaptığını tanıkla ispat etmiştir. Davacı asgari ücret ve yaptığı satış üzerinden primle çalışmıştır. Davalı işveren davacıya 2008/Mart ve Nisan ayında prim ödemesi yapıldığına dair tediye makbuzu ibraz etmiştir. Mahkemece davacının aldığı primlerin fazla çalışmanın karşılığı olduğu belirtilerek fazla çalışma talebi reddedilmiştir.

Davacı 20.10.2007-1.7.2008 tarihleri arasında davalı işveren bünyesinde çalışmıştır. Davalı işveren tarafından sadece 2008/Mart ve Nisan ayı için prim ödeme belgesi ibraz edilmiştir. Bu iki ay açısından prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir. Diğer aylar açısından ise prim ödeme belgesi ibraz edilmediğinden davacının fazla çalışma alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Eksik incelemeyle fazla çalışma talebinin reddi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.