BOŞANMA DAVASINDA KADIN

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7865

K. 2013/21434

T. 19.9.2013

* BOŞANMA DAVASINDA ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA (Davalı KadınınTahkikat Duruşmasında Yoksulluk Nafakası ve Tazminat Talep Etmesi/Karar Verilmesine Yer Olmadığı - Ön İnceleme Aşamasından Sonra İddia Veya Savunmanın Genişletilemeyeceği/Islah ve Karşı Tarafın Açık Muvafakati Gerektiği)

* KADININ TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI (Davanın Genişletilememesi Yasağı - Ön İnceleme Duruşmasına Katılmayan Kadının Tahkikat Duruşmasındaki Yoksulluk Nafakası ve Tazminat Talepleri Hakkında Davacı Kocanın Rızası Bulunmadığı/Islah Yapılmadığı)

* KADININ TAHKİKAT DURUŞMASINA KATILMASI (Ön İnceleme Duruşmasına Katılmadığı - Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra İddia Veya Savunmanın Genişletilemeceği/Değiştirilemeceği - Davacı Kocanın Muvafakatı Bulunmadığının Gözetileceği/Karar Verilmesine Yer Olmadığı)

* İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLEMEMESİ (Boşanma Davası/Kadının Ön İnceleme Duruşmasına Usulüne Uygun Tebliğat Gönderildiği Halde Katılmadığı - İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Hususunda Islah ya da Karşı Tarafın Muvafakatının Aranması Gerektiği)

* ISLAH VE KARŞI TARAFIN MUVAFAKATI (Ön İnceleme Duruşmasına Katılmadan Tahkikat Duruşması Sırasında Talep Edilen Yoksulluk Nafakası ve Tazminat Taleplerinin Davacı Kocanın Muvafakatı ile Gerçekleşebileceği - Muvafakatı Bulunmadığı/Karar Verilmesine Yer Olmadığı)

6100/m. 141

4721/m. 174/1-2

ÖZET : Taraflar arasındaki boşanma davasında, davalı kadın usulüne uygun olarak dava dilekçesinin tebliğine rağmen cevap dilekçesi vermemiştir ve davet edildiği ön inceleme duruşmasına katılmamıştır. Kadın daha sonraki tahkikat duruşmasına katılarak yoksulluk ve tazminat talepleri olduğunu belirtmiştir.Ancak, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez: iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.Kadının talepleri karşısında davacı koca talep sonucunun genişletilmesine açık muvafakat bildirmemiştir.Ayrıca, davalı kadın tarafından bu konuda yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır.Bu sebeple yoksulluk nafakası ve tazminat talepleri hakkında "karar verilmesine yer olmadığı" kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 09.04.2012 tarihinde açılmış, davalı kadın usulüne uygun şekilde dava dilekçesi tebliğine rağmen cevap dilekçesi vermemiş, davet edildiği ön inceleme duruşmasına katılmamıştır. Mahkemece belirlenen 6.11.2012 tarihli tahkikat duruşmasında ise yoksulluk nafakası ve tazminat talepleri olduğunu belirtmiş ve bir sonraki celse miktar konusunda açıklama yapmıştır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 141. maddesinde Taraflar, cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleriyle serbestçe: ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakatiyle iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez: iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır." hükmü bulunmaktadır. Davalı kadın önceki aşamalarda yoksulluk nafakası ve tazminat talep etmemiş: ancak tahkikat aşamasında 500 TL. yoksulluk nafakası ile 10.000 TL maddi. 10.000 TL manevi tazminat talep etmiş: davacı koca talep sonucunun genişletilmesine açık muvafakat bildirmediği gibi. davalı tarafından bu konuda yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır. (H.M.K. m. 141) Bu sebeple yoksulluk nafakası ve tazminat talepleri hakkında "karar verilmesine yer olmadığı" kararı verilecek yerde yazılı şekilde kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminatlara (T.M.K. m. 174/1-2) karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 19.09.2013 tarihinde karar verildi.