KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEMESİ

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/36199

K. 2014/27386

T. 22.09.2014

* KIDEM TAZMİNATININ GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞLETİLECEK FAİZ ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz İşletileceği/Faiz Başlangıcının Fesih Tarihi Olacağı - İş Sözleşmesinin Ölüm ve Diğer Nedenlerle Sona Ermesi Durumunda Uygulanacağı/Yaşlılık Malulluk ve Toptan Ödeme Sebebiyle İşten Ayrılma Halinde Faiz Başlangıcının Kurumdan Alınan Başvuru Belgesinin İşverene Bildirildiği Bildirilmemişse Kıdem Tazminatının İlk Taksidinin Ödendiği Ödeme Yoksa Dava Açıldığı Yahut İcra Takibi Yapıldığı Tarih Olacağı )

* FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatının Gününde Ödenmemesi Halinde Faiz Başlangıcının Fesih Tarihi Olacağı/İş Sözleşmesinin Ölüm ve Diğer Nedenlerle Sona Ermesi Durumunda Uygulanacağı - Yaşlılık Malulluk ve Toptan Ödeme Sebebiyle İşten Ayrılma Halinde Kurumdan Alınan Başvuru Belgesinin İşverene Bildirildiği Tarih Bildirilmemişse Kıdem Tazminatının İlk Taksidinin Ödendiği Ödeme Yoksa Dava Açıldığı Yahut İcra Takibi Yapıldığı Tarih Olacağı )

* YAŞLILIK MALULLÜK YA DA TOPTAN ÖDEME NEDENİYLE İŞ YERİNDEN AYRILMA HALİNDE FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatının Gününde Ödenmemesi - Kurumdan Alınan Başvuru Belgesinin İşverene Bildirildiği Tarih Bildirilmemişse Kıdem Tazminatının İlk Taksidinin Ödendiği Ödeme Yoksa Dava Açıldığı Yahut İcra Takibi Yapıldığı Tarih Olacağı )

* MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Kıdem Tazminatının Gününde Ödenmemesi Halinde İşletilecek Faiz Olduğu )

1475/m. 14

ÖZET : Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez.

Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

Emekliliğe hak kazanma belgesi işverene bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin yapıldığı tarihtir.

Davacının kuruma başvuruda bulunduğunu ve aldığı belgeyi işverene verdiği araştırılmadan emekli olunan tarihten itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

Emekliliğe hak kazanma belgesi işverene bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin yapıldığı tarihtir.

Somut uyuşmazlıkta mahkemece davacının kuruma başvuruda bulunduğunu ve aldığı belgeyi işverene verdiği araştırılmadan emekli olunan tarihten itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalıdır. Belgelendirme var ise belgenin ibraz edildiği tarih, aksi halde ise dava tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda belirtilen nedenle BOZULMASINA, 22.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.