KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18564

K. 2014/23403

T. 3.7.2014

* İŞÇİLERİN ZAM TALEBİNİN İŞVEREN TARAFINDAN REDDİ (Şirket Ortağının "Biz İş Almak Peşindeyiz Siz Zam Alma Peşindesiniz" ve "Bırakın Çalışmayın O Zaman" Şeklindeki Beyanına Kızarak İşten Ayrılan İşçilerin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshettiklerinin Kabul Edilemeyeceği)

* İŞÇİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN SÖZLEŞMEYİ FESHİ (Zam Talebinde Bulunan İşçilerin Bu Talepleri Karşılanmadığından Giriş Kartlarını İşverene Bırakarak İşyerinden Ayrıldıkları - Haklı Neden Bulunmadığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi)

* KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (Davacı İşçinin Haklı Bir Neden Olmadan Sözleşmeyi Feshettiğinin Davacı ve Davalı Tanıklarının Beyanlarından Anlaşıldığı - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği)

1475/m. 14

4857/m. 24

ÖZET: Dava, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçi alacaklarının ödetilmesi talebine ilişkindir.Davacı tanıklarının ifadesinde "aynı gün işten çıkartıldık, işverenden ben ve davacı birlikte zam istedik, ortaklardan biriyle konuşurken diğer ortak yanımıza geldi durumu öğrendi, biz iş almak peşindeyiz siz zam alma peşindesiniz, bırakın çalışmayın o zaman deyince davacıyla birlikte giriş kartlarını işverene bırakıp işten ayrıldık," şeklinde beyanda bulunmuştur.Davacı ve davalı tanık beyanları dikkate alındığında davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğinin ispat edilemediği anlaşılmaktadır.Davacının ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, fazla mesai izin ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen ropor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı işveren, iş sözleşmesinin istifayla sona erdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalılar vekili tarafından temyiz etmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasında davacı işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak işveren tarafından sona erdirilip erdirilmediği hususlarında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı taraf iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini belirtmiş, davalı taraf ise davacının istifa ederek işyerini terk ettiğini, devamında da mazeretsiz olarak işyerine gelmediğini, davacının diğer çalışanlarla birlikte kendi işyerini kurmak için işten ayrıldığını belirtmiştir.

Dosya kapsamında dinlenen görgüye dayalı bilgisi olan davacı tanıklarından T. K. ifadesinde "aynı gün işten çıkartıldık, işverenden ben ve davacı birlikte zam istedik, ortaklardan E. ile konuşurken L. yanımıza geldi durumu öğrendi, biz iş almak peşindeyiz siz zam alma peşindesiniz, bırakın çalışmayın o zaman deyince davacıyla birlikte giriş kartlarını işverene bırakıp işten ayrıldık," şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davalı tanıkları beyanlarında davacının bazı çalışanlarla birlikte zam talebinde bulunduğunu, kabul edilmemesi üzerine işyerinden ayrıldığını belirtmişlerdir.

Davacı ve davalı tanık beyanları dikkate alındığında davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğinin ispat edilemediği anlaşılmakla, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğinin kabulüyle davacının ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup,bu husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 03.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.