ARACIN SERVİS ÜCRETİ VE AYIPLI MAL

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/8435

K. 2014/17631

T. 4.6.2014

* SELE KAPILIP TAMİR EDİLDİKTEN SONRA DEFALARCA ARIZA YAPAN ARAÇ ( Yönetmelik Uyarınca İmalatçı Üretici ve/veya İthalatçının Satış Sonrası Hizmetlerin Sağlanmasından ve Yürütülmesinden Servis İstasyonları İle Birlikte Sorumlu Olduğu - Tüketicinin Seçimlik Hakkını Kullanabileceği )

* ARACIN SERVİS HİZMETİNİ AYIPLI OLARAK İFA ETMEK ( Sele Kapılan Aracın Tamir Edildiği Ancak Daha Sonra Defalarca Arıza Yaptığı - Yönetmelik Uyarınca İmalatçı Üretici ve/veya İthalatçının Satış Sonrası Hizmetlerin Sağlanmasından ve Yürütülmesinden Servis İstasyonları İle Birlikte Sorumlu Olduğu )

* TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKKI ( Sele Kapılan Aracın Tamir Edildiği Ancak Daha Sonra Defalarca Arıza Yaptığı - Tüketicinin Seçimlik Hakkını Kullanabileceği )

* AYIPLI MAL ( Sele Kapılan Aracın Tamir Edildiği Ancak Daha Sonra Defalarca Arıza Yaptığı - Yönetmelik Uyarınca İmalatçı Üretici ve/veya İthalatçının Satış Sonrası Hizmetlerin Sağlanmasından ve Yürütülmesinden Servis İstasyonları İle Birlikte Sorumlu Olduğu )

4077/m.4

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik/m.16

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik/m.15

ÖZET: Davacı, davalıdan satın aldığı aracın sele kapılması sonucu davalı tarafından tamir edildiğini, aracın bu kez 12 defa arıza yaptığını, aracın ayıplı olduğunu, devamlı arızalar verdiğini ileri sürerek aracın yeni bir araçla değişimi talebi ile eldeki davayı açmıştır. Davacının sele kapılan aracının davalı tarafça tamir edilmesine rağmen 12 kez arıza yaptığı dosyadaki servis iş emirleri ile sabit olduğundan , davalının ayıplı hizmet verdiği sabittir. Yönetmelik uyarınca servis istasyonlarının ayrı bir tüzelkişiliği olsa dahi imalatçı-üretici ve /veya ithalatçılar, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Tüketici ayıplı hizmet karşısında tüketici, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıp oranında indirimi ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Tüketici, bu seçimlik haklarından birini kullanabilecektir. Mahkemece davacının bu konudaki talepleri değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Ö. Ç. İle D... Oto Pazarlama Tic. A.Ş.vekili aralarındaki dava hakkında Bursa 1. TüketiciMahkemesinden verilen 9.4.2013 tarih ve 2012/1604 2013/590 sayılı hükmün Dairenin 2.12.2013 tarih ve 2013/21708-29847 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu:

KARAR : Davacı, 27.09.2010 tarihinde davalıdan 2010 model Volkswagen marka araç satın aldığını, 14.10.2010 tarihinde aracın sele kapıldığını, aracının davalıya ait servise çekildiğini, araçta 13.000 TL lik hasar olduğunun belirlenmesi üzerine aracın tamir yoluna gidildiğini, tamir edilen aracı teslim aldıktan sonra 12 kez arıza yaptığını ve garanti kapsamında onarım yoluna gidildiğini ileri sürerek Garanti Belgesi Uygulama Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince aracının ayıpsız yeni bir araçla değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, dava konusu araçtaki arızaların tamamının aracın sele kapılmasından sonra oluştuğunu, aracın üretiminde açık veya gizli ayıp bulunmadığını, üretim sırasında mevcut olmayan daha sonra başka etkenlerle oluşan ayıplardan satıcının veya üreticinin sorumlu olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı tarafından temyiz edilmiş, dairemizin 2.12.2013 gün, 2013/21708 esas, 2013/29847 sayılı kararı ile onanmış,bu defa davacı bu karara karşı süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Davacı, davalıdan satın aldığı aracın sele kapılması sonucu davalı tarafından tamir edildiğini, aracın bu kez 12 defa arıza yaptığını, aracın ayıplı olduğunu, devamlı arızalar verdiğini ileri sürerek aracın yeni bir araçla değişimi talebi ile eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 4/A maddesinde tanımlanan ayıplı hizmet sunulduğu iddiasından kaynaklanmakta olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)'un 4. maddesinde "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir." denilmekte, devam eden fıkralarda ise buna ilişkin biçimsel koşullar sayılmaktadır.

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesinde "Servis istasyonlarının ayrı bir tüzelkişiliği olsa dahi imalatçı-üretici ve /veya ithalatçılar,satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15.maddesinde "imalatçı-üretici ve /veya ithalatçılar,garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır." Düzenlemeleri mevcuttur. Somut uyuşmazlıkta davacının sele kapılan aracının davalı tarafça tamir edilmesine rağmen 12 kez arıza yaptığı dosyadaki servis iş emirleri ile sabit olduğundan , davalının ayıplı hizmet verdiği sabittir. Hal böyle olunca 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı TKHK'nun 4. maddesi gereğince ayıplı hizmet karşısında tüketici, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıp oranında indirimi ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.