MAAŞ VE ÜCRET HACZİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/276

K. 2014/3430

T. 11.02.2014

* BORÇLUNUN MAAŞINDAN KENDİSİNİN VE AİLESİNİN GEÇİNMELERİ İÇİN LÜZUMLU OLAN MİKTARIN HACZEDİLEMEMESİ ( Başka İcra Dosyasından Kesinti Yapıldığı İddiasıyla Maaş Haczinin İptali Talebi - Başka İcra Dosyasından Kesinti Olsa Bile Lüzumlu Miktar Dışında Yapılan Maaş Ödemesinin Haczinin Mümkün Olduğu)

* MAAŞ VE ÜCRET HACZİ (İcra Müdürünce Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Lüzumlu Olarak Takdir Edilen Miktar İndirildikten Sonra Kalan Kısmın Haczi Mümkün Olduğu - Başka İcra Dosyasından Kesinti Olsa Bile Lüzumlu Miktar Dışında Yapılan Maaş Ödemesinin Haczedilebileceği )

* LÜZUMLU MİKTAR DIŞINDA KALAN MAAŞ VE ÜCRETİN HACZEDİLEBİLMESİ ( Başka İcra Dosyasından Kesinti Yapıldığı İddiasıyla Maaş Haczinin İptali Talebi - Borçlu ve Ailesinin Geçinmesi İçin Lüzumlu Miktar Dışında Yapılan Maaş Ödemesinin Haczedilebileceği/Bu Husus Gözetilmeden Maaş Haczinin İptal Edilemeyeceği )

2004/m. 16, 83

ÖZET : Maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Haczedilecek miktar maaş ve ücretin ¼'ünden az olamaz.

Borçlu, maaşından başka icra dosyalarından kesinti yapıldığını, şikayete konu icra dosyası ile ilgili maaş haczine yönelik bir muvafakati olmamasına rağmen bu dosyadan da kesinti yapıldığını bildirerek ilgili işlemin iptalini talep etmiştir. Maaştan borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar haczedilemez. Bu durumda başka icra dosyalarından kesinti olsa bile borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar dışında yapılan maaş ödemesinin de haczi mümkündür. Mahkemece bu husus gözetilmeden talebin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK'nun 83. maddesi gereğince, kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. İİK'nun 83/2. maddesinde haczedilecek miktarın maaş ve ücretin ¼'ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu maaşından başka icra dosyalarından kesinti yapıldığını, şikayete konu icra dosyası ile ilgili maaş haczine yönelik bir muvafakati olmamasına rağmen bu dosyadan da kesinti yapıldığını bildirerek ilgili işlemin iptalini talep etmiştir. İİK'nun 83. maddesinde düzenlendiği üzere maaştan borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar haczedilemez. Bu durumda başka icra dosyalarından kesinti olsa bile borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar dışında yapılan maaş ödemesinin de haczi mümkündür. Mahkemece bu husus gözetilmeden talebin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.