BOŞANMA DAVASI VE ARAÇ VE TAŞINMAZLAR

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/25556

K. 2014/577

T. 16.01.2014

* ARAÇ VE TAŞINMAZLAR ÜZERİNE TEDBİR KONMASI ( Boşanma Davası - İkincil Nitelikteki Tazminat ve Nafaka Hakkının Elde Edilmesini Temin Etmek İçin Uyuşmazlık Konusu Olmayan Araç ve Taşınmazlar Hakkında İhtiyati Tedbir Uygulanmaması Gereği )

* BOŞANMA DAVASI ( İkincil Nitelikteki Tazminat ve Nafaka Hakkının Elde Edilmesini Temin Etmek İçin Uyuşmazlık Konusu Olmayan Araç ve Taşınmazlar Hakkında Tedbir Uygulanamayacağı )

* İHTİYATİ TEDBİR ( Boşanma Davası - Uyuşmazlık Konusu Olmayan Araç ve Taşınmazlar Hakkında Tedbir Uygulanamayacağı )

* UYUŞMAZLIK KONUSU OLMAYAN ARAÇ VE TAŞINMAZ ( İhtiyati Tedbir Uygulanamayacağı - Boşanma Davası )

* TAZMİNAT VE NAFAKA HAKKI ( Boşanma Davası - İkincil Nitelikteki Tazminat ve Nafaka Hakkının Elde Edilmesini Temin Etmek İçin Uyuşmazlık Konusu Olmayan Araç ve Taşınmazlar Hakkında Tedbir Uygulanamayacağı )

4721/m.169

6100/m.389

ÖZET : Davacının boşanma davasındaki, boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" davasının yapılan muhakemesi sırasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın reddine dair 18.09.2013 tarihli kararın temyizen incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, tedbire ilişkin evrak incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Boşanma ve ayrılık davası açınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389/1. maddesine göre ancak uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir. Davacının boşanma davasındaki, boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi muhtemel olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka hakkının elde edilmesini temin etmek için de olsa bu davada uyuşmazlık konusu olmayan davalı adına kayıtlı araç ve taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan davalının itirazının reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 16.01.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.