MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/19377

K. 2014/1360

T. 23.1.2014

* DAVAYA SÜRESİ İÇİNDE CEVAP VERMEMEK (Boşanma Davası - Davaya Süresinde Cevap Vermeyen Davalının Davacının Kusurlarına Yönelik Olarak Değil Kendisine Kusur Yüklenemeyeceğine Dair Delil Bildirme Hakkına Sahip Olduğu)

* MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ (Boşanma Davası - Davaya Süresi İçinde Cevap Vermeyen Davalının Ön İncelemeden Sonra Gösterdiği Tanıkların Dinlenerek Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Kusur Belirlenip Karar Verilmesi Gerektiği)

* TANIK LİSTESİ VERME (Davalının Süre Geçtikten Sonra Cevap Dilekçesi Verdiği/Tanık Listesinin Süresinden Sonra Verildiği Gerekçesiyle Davalının Tanıkları Dinlenilmeden Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Boşanma Davası/Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Talebi)

* EV EŞYALARININ MÜLKİYETİNİ İSTEME HAKKI (Boşanma Davası - Boşanma veya Evliliğin İptali Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Herhangi Bir Düzenleme Yapılmadığından Aile Konutundaki Ev Eşyalarının Yasaya Aykırı Olarak Davacı Kadına Bırakılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirceği)

6100/m.128,187/1,243

4721/m.202,240/2

ÖZET : Davalı cevap süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi vermiştir. Davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkarı anlamına gelir. Davaya süresinde cevap vermeyen davalı, davacının kusurlarına yönelik olarak değil, kendisine kusur yüklenemeyeceğine dair delil bildirme hakkına sahiptir. Davalı ön incelemeden sonra dilekçeyle üç adet tanık bildirmiştir. O halde, davalının gösterdiği tanıkları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. vd. maddeleri uyarınca dinlenerek deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre kusur belirlenip belirlenen kusur durumuna göre maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakası hakkında karar verilmesi gerekirken, davalının tanık listesinin süresinden sonra verildiği gerekçesiyle davalının tanıkları dinlenilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Davacı, akdi mal rejimi sözleşmesi olan paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçtiklerine dair bir belge ve kanıt getirmemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, ev eşyalarının mülkiyetini isteme hakkı sadece sağ kalan eşe tanınmıştır. Boşanma veya evliliğin iptali halinde, bu rejimde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu sebeple aile konutundaki ev eşyalarının yasaya aykırı olarak davacı kadına bırakılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar, yoksulluk nafakası ve ortak eşyaların kadına bırakılması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Davalı cevap süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi vermiştir. Davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkarı anlamına gelir (H.M.K. madde 128). Davaya süresinde cevap vermeyen davalı, davacının kusurlarına yönelik olarak değil, kendisine kusur yüklenemeyeceğine dair delil bildirme hakkına sahiptir. Öte yandan delil çekişmeli vakıaların ispatı için gösterilir (H.M.K. madde 187/1). Ön inceleme duruşması yapılmadan, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar belirlenmeden, taraflardan tanıklarının isim ve adreslerini göstermeleri de beklenemez. 27.2.2013 tarihli ön inceleme duruşmasında, tarafların tanıklarını hazır ettiklerinde gelecek celse dinlenilmelerine karar verilerek, duruşma 12.4.2013'E bırakılmıştır. Davalı 13.3.2013 tarihli dilekçeyle üç adet tanık bildirmiştir. O halde, davalının gösterdiği tanıkları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. vd. maddeleri uyarınca dinlenerek deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre kusur belirlenip belirlenen kusur durumuna göre maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakası hakkında karar verilmesi gerekirken, davalının tanık listesinin süresinden sonra verildiği gerekçesiyle davalının tanıkları dinlenilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-)Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir (T.M.K. madde 202). Davacı, akdi mal rejimi sözleşmesi olan paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçtiklerine dair bir belge ve kanıt getirmemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, ev eşyalarının mülkiyetini isteme hakkı sadece sağ kalan eşe tanınmıştır (T.M.K. madde 240/2). Boşanma veya evliliğin iptali halinde, bu rejimde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu sebeple aile konutundaki ev eşyalarının yasaya aykırı olarak davacı kadına bırakılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tazminatlar ve yoksulluk nafakalarına yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 23.01.2014 tarihinde karar verildi.