SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/6600

K. 2014/22027

T. 30.06.2014

* BANKANIN TAŞINMAZIN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Sözleşmenin Feshi Davası/Sözleşmede Davalı Firmanın Müşterinin Kullandığı Kredinin Garantörü Olduğu - Bağlı Kredi Kullandıran Davalı Bankanın da Müteselsilen Sorumlu Olacağı )

* SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Zamanında Teslim Edilmemesinden Dolayı Bağlı Kredi Kullandıran Davalı Bankanın da Müteselsilen Sorumlu Olacağı )

* MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sözleşmenin Feshi Davası/Sözleşmede Davalı Firmanın Müşterinin Kullandığı Kredinin Garantörü Olduğu - Taşınmazın Zamanında Teslim Edilmemesinden Dolayı Bağlı Kredi Kullandıran Davalı Bankanın da Müteselsilen Sorumlu Olacağı )

* BAĞLI KREDİ KULLANDIRAN BANKA ( Sözleşmenin Feshi Davası/Sözleşmede Davalı Firmanın Müşterinin Kullandığı Kredinin Garantörü Olduğu - Taşınmazın Zamanında Teslim Edilmemesinden Dolayı Bağlı Kredi Kullandıran Davalı Bankanın da Müteselsilen Sorumlu Olduğu )

4077/m.10

ÖZET : Sözleşmenin feshi davasında; davalı...Ltd.Şti. İle davalı banka arasında imzalanan sözleşme ile davalı inşaat şirketinden taşınmaz satın alan müşterilere davalı bankadan kredi kullandırılacağı, sözleşmede davalı firmanın müşterinin kullandığı kredinin garantörü olduğu, taşınmaz satın alan müşterilere taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zarardan davalı bankanın müteselsil olarak sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu çerçeve sözleşme kapsamında, davacının satın aldığı iki adet taşınmazın satış bedelinin ödenmesi amacıyla davalı bankadan kullandığı iki ayrı konut kredisi sözleşmelerini davalı inşaat şirketinin garantör olarak imzaladığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı banka tarafından kredinin, belirli bir satıcı ile sözleşme şartı yapılması koşulu ile kullandırılmış olduğu anlaşılmaktadır. O halde bağlı kredi kullandıran davalı Banka’nın da, taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zararına ilişkin olarak satıcı şirketle birlikte müteselsil sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davacının satış bedeli olarak davalı Ltd.Şti.'ne ödediği bedel yönünden davalı bankanında sorumlu olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı,davalı inşaat şirketi ile iki taşınmazın satışına ilişkin sözleşme yaptıklarını,sözleşmeye göre taşınmazın satış bedelinden 77.000 kısmı peşin olarak davalı şirkete ödediğini, kalan kısma ilişkin davalı bankadan bağlı kredi kullandığını, taşınmazların 31.12.2010 tarihine kadar teslim edilmesi gerekirken tesliminin gerçekleşmediğini belirterek, davalı inşaat şirketi ile yapılan taşınmaz satış sözleşmesi ile davalı banka ile yapılan kredi sözleşmesinin feshini,kredi sözleşmesi nedeniyle davalı bankaya ödenen kredi taksit toplamı 49.748 TL,kredi masrafı,sigorta bedeli,ipotek masrafı olarak 7.414,90 TL,satıcı inşaat şirketine ödenen 77.000 TL,tespit masrafı olarak 430 TLvesözleşmeye göre taşınmazın geç teslimi nedeniyle4.800 TL gecikme tazminatı olmak üzere toplam 139.393 TL'ninfaizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı banka savunmasında, davacı ile diğer davalı arasındaki sözleşmeden dolayı sorumlu tutulamayacaklarını, sorumlu olduklarının kabul edilmesi halinde dava konusu taşınmazların tapu kaydının davacı adına devredilmekle banka olarak sorumluluklarının sona erdiğini,kredi sözleşmesinin feshi talebinin yerinde olmadığını savunmuştur.

Diğer davalı cevap vermemiştir.

Mahkemece dava konusu taşınmazların davacı adına olan tapu kaydının iptaliile davalı Sudeks...Ltd.Şti. Adına tesciline,davacının davalı inşaat şirketine yaptığı 77.000 TL peşinat ödemesi ile 4.746,32 TL sözleşmeden kaynaklanan gecikme tazminatının davalı Sudeks...Ltd.Şti'den,davacının kredi taksiti olarak davalı bankaya ödediği 49.748 TL ile4.426 TL dosya masrafı,2.058 TL sigorta bedeli ve 980 TL ipotek masrafı olmak üzere toplam 57.162 TL'nin davalı bankadan tahsiline,davacının kredi sözleşmelerinden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş,hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm,davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarınınreddi gerekir.

2-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ayıplı mal ile ilgili 4. maddesinin 3. fıkrasında, "İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz." ayrıca aynı kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasında da, “Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç veya zamanında teslim edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur." Hükümleri ile kredi vereninsorumluluğu düzenlenmiştir.

Somut olayda,davalı Sudeks...Ltd.Şti. İle davalı banka arasında imzalanan 26.11.2006 tarihli sözleşme ile davalı inşaat şirketinden taşınmaz satın alan müşterilere davalı bankadan kredi kullandırılacağı, sözleşmenin 15. maddesinde davalı firmanın müşterinin kullandığı kredinin garantörü olduğu,17. maddesine göre taşınmaz satın alan müşterilere taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zarardan davalı bankanın müteselsil olarak sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu çerçeve sözleşme kapsamında, davacının satın aldığı iki adet taşınmazın satış bedelinin ödenmesi amacıyla davalı bankadankullandığı iki ayrı konut kredisi sözleşmelerini davalı inşaat şirketinin garantör olarak imzaladığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı banka tarafından kredinin, belirli bir satıcı ile sözleşme şartı yapılması koşulu ile kullandırılmış olduğu anlaşılmaktadır. O halde bağlı kredi kullandıran davalı Banka’nın da, 4077 sayılı yasanın 10/5. maddesine göre taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zararına ilişkin olarak satıcı şirketle birlikte müteselsil sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davacının satış bedeli olarak davalı Sudeks...Ltd.Şti.'ne ödediği 77.000 TL yönünden davalı bankanında sorumlu olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda(1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm,davacının sairtemyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bent gereğince temyiz edilen kararındavacıyararına BOZULMASINA, 30.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.