BOŞANMA DAVASI VE SÜRE

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/26501

K. 2014/10422

T. 6.5.2014

• BOŞANMA DAVASI ( Karşı Davanın Süresinde Açılmadığı/Kadının ve Kocanın Açtığı Davaların Birlikte Görülmesinde Usul Eknomisi Açısından Yarar Bulunduğu - Kadının Açtığı Davanın Ayrılmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Davaların Birleştirilmesi Gerektiği/Harcı Yatırılarak Açılmış Karşı Davanın Esasının İncelenmesi ve Karar Verilmesi Gerektiği )

• KARŞI BOŞANMA DAVASININ SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Davaların Birlikte Görülmesinde Usul Eknomisi Açısından Yarar Bulunduğu - Kadının Açtığı Davanın Ayrılmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Davaların Birleştirilmesi Gerektiği/Harcı Yatırılarak Açılmış Karşı Davanın Esasının İncelenmesi ve Karar Verileceği )

• USUL EKONOMİSİ İLKESİ ( Karşı Boşanma Davasının Süresinde Açılmadığı/Davaların Birlikte Görülmesinde Yarar Bulunduğu - Kadının Açtığı Davanın Ayrılmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Davaların Birleştirilmesi Gerektiği/Harcı Yatırılarak Açılmış Karşı Davanın Esasının İncelenmesi ve Karar Verilmesi Gerektiği )

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-karşı davacı kadın tarafından karşılık dava süresinde açılmamış ise de; delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki talepler nazara alındığında kadının ve kocanın açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır. Davalı-karşı davacı kadının açtığı davanın ayrılmasına karar verilmesi halinde dahi, medeni yargılama hukukunun temel ilkelerinden olan "usul ekonomisi ilkesi" gereği olarak; her iki davanın birleştirilmesi gerekir. Bu durumda, mahkemece yapılacak iş; süresinde olmasa da harcı yatırılarak açılmış bulunan karşı boşanma davasının esasını incelemek ve karşı dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususlar gözetilmeden davalı-karşı davacı kadının, karşı boşanma davası ile ilgili olarak hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırıdır

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı-davalı kocanın boşanma davasında verilen boşanma ve fer'ilerine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.05.2014 (Salı)