ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/23100

K. 2014/12278

T. 03.06.2014

* KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI PRENSİBİ ( Velayeti Anneye Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulması Gerektiği )

* 2 YAŞINDA ÇOCUĞUN BABASI İLE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayeti Anneye Bırakılan Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulacağı )

* ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Velayeti Anneye Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Anenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulması Gerektiği )

* NİSPİ HARÇ ( Ziynet Alacağı Talebi/Başvurma Harcı Dışında Nispi Harcın da Ödenmesi Gerektiği - Harcın Tamamlanması İçin Süre Verileceği/Harcın Tamamlanmaması Halinde Ziynet İle İlgili Davanın Başvuruya Bırakılacağı )

* ZİYNET ALACAĞI TALEBİ ( Başvurma Harcı Dışında Nispi Harcın da Ödenmesi Gerektiği - Harcın Tamamlanması İçin Süre Verileceği/Harcın Tamamlanmaması Halinde Ziynet İle İlgili Davanın Başvuruya Bırakılması Gerektiği )

4721/m. 182

492/m. 30, 31, 32

ÖZET : Dava boşanma davasıdır.

Velayeti anneye verilen müşterek çocuk 2 yaşındadır. Bu yaştaki çocuğun her hafta sonu babası ile kişisel ilişki kurması çocuğun üstün yararına olmadığı gibi, annenin de velayet görevini yerine getirmesine engel olacak ve anneyi her hafta sonu eve bağlayacak niteliktedir. Davacı baba ile küçük arasında diğer günlerde kurulan kişisel ilişkiler yanında her ayın belirli hafta sonlarını içerecek şekilde kişisel ilişki kurulması gerekir.

Davalı-davacı (kadın) karşı davasında ziynet alacağı talebinde de bulunmuştur. Kadının ziynet alacağı talebi başvurma harcı dışında ayrıca nispi harcın da ödenmesini gerektirmektedir. Davalı-davacı kadına nispi harcın tamamlaması için süre verilmesi, tamamlaması halinde işin esasının incelenmesi, tamamlanmaması halinde ziynet ile ilgili davanın başvuruya bırakılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından kocanın kabul edilen boşanma davası ve kendisinin reddedilen ziynet alacağı davası yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 03.06.2014 günü temyiz eden davalı-karşı davacı P. G. ile vekili Av. N. Ö. ve karşı taraf davacı-karşı davalı O. G. vekili Av. Z. F. Ç. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı (kadın)'ın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Velayeti anneye verilen tarafların müşterek çocuğu 09.04.2012 doğumlu A. S. çok küçük olup, bu yaştaki çocuğun her hafta sonu babası ile kişisel ilişki kurulması çocuğun üstün yararına olmadığı gibi, annenin de velayet görevini yerine getirmesine engel olacağı ve anneyi her hafta sonu eve bağlayacak niteliktedir. Hal böyle olunca mahkemece, davacı baba ile küçük arasında diğer günlerde kurulan kişisel ilişkiler yanında her ayın belirli hafta sonlarını içerecek şekilde kişisel ilişki kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde her hafta sonu kişisel ilişki tesisi yanlış olmuştur.

3-Davalı-davacı (kadın) karşı davasında müstakil tedbir nafakası davası yanında, ziynet alacağı talebinde de bulunmuştur. Yatırılan başvurma harcı, dava dilekçesindeki tüm talepleri karşılar. Davalı-davacı kadının ziynet alacağı talebi, ayrıca nispi harcında ödenmesini gerektirmektedir. Davalı-davacı (kadın) tarafından ziynetler yönünden nispi harcın yatırılmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca mahkemece, davalı-davacı kadına nispi harcın tamamlaması için süre verilmesi (Harçlar Kanunu md. 30-32) tamamlaması halinde işin esasının incelenmesi, tamamlanmaması halinde ziynet ile ilgili davanın başvuruya bırakılması gerekirken, yazılı şekilde işin esasının incelenerek kesin hüküm oluşturulacak şekilde hüküm tesisi yanlış olmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin O.'dan alınıp P.'e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.