FATURANIN DELİL OLUŞTURMAMASI

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/543

K. 2014/681

T. 4.2.2014

* FATURANIN TEK BAŞINA AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞINA DELİL OLUŞTURMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Akdi İlişkinin Varlığını Davacının İspat Edeceği/Fatura Düzenlenmesinin Tek Başına Akdi İlişkinin Varlığını Kabule Elverişli Olmayacağından Davanın Reddedileceği )

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Akdi İlişkinin Varlığında İspat Yükünün Davacı Yüklenicide Olduğu/Fatura Düzenlenmesinin Tek Başına Akdi İlişkinin Varlığını Kabule Elverişli Olmayacağından Davanın Reddedilmesi Gerektiği )

* AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Akdi İlişkinin Varlığını Davacının İspat Edeceği/Fatura Düzenlenmesinin Tek Başına Akdi İlişkinin Varlığını Kabule Elverişli Olmayacağı )

* İSPAT YÜKÜ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Akdi İlişkinin Varlığını Davacı Yüklenicinin İspat Edeceği/Fatura Düzenlenmesinin Tek Başına Akdi İlişkinin Varlığını Kabule Elverişli Olmayacağından Davanın Reddedileceği )

2004/m.67

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye alacağın tahsili istemiyle girişilen icra takibine itirazın iptali davasıdır.

Davalı akdi ilişkiyi inkar etmiştir. Akdi ilişkinin varlığını ispat yükü davacı yüklenicidedir. Davacı akdi ilişkinin varlığını yazılı belgeyle usulen kanıtlayabilmiş değildir. Fatura düzenlenmesi tek başına akdi ilişkinin varlığını kabule elverişli olmayıp davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye alacağın tahsili istemiyle girişilen icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatı istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı cevabında, icra takibinin dayanağı olan faturanın kendisine tebliğ edilmediğini, davacı şirketle hiçbir ticari ilişkisi ve sözleşme ilişkisi bulunmadığını, evindeki bazı tefriş işlerini yaptırmak için dava dışı A.... İnşaat Lti. Şti. yetkilisi T. K. ile sözlü olarak anlaştığını, ödemenin de T. K.'ya yapıldığını ileri sürerek akdi ilişkiyi inkar etmiştir. Akdi ilişkinin varlığını ispat yükü davacı yüklenicidedir. Davacı akdi ilişkinin varlığını yazılı belgeyle usulen kanıtlayabilmiş değildir. Fatura düzenlenmesi tek başına akdi ilişkinin varlığını kabule elverişli olmayıp davanın reddine karar verilmesi gerekirken akdi ilişkinin varlığı kanıtlanmış gibi yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 04.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.