ELEKTRONİK POSTA YAZIŞMALARI

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4516

K. 2013/3532

T. 3.6.2013

• ELEKTRONİK POSTA YAZIŞMALARI ( Alacak Davası - Taraflar Arasındaki Elektronik Posta Yazışmalarından Davacı Tarafın Ayıbı Kabul Edip İskonto Teklifinde Bulunduğunun Anlaşıldığı/Ayıbın Süresinde İhbar Edildiğinin Kabulünün Zorunlu Olacağı )

• AYIP İHBARI ( Alacak Davası - Taraflar Arasındaki Elektronik Posta Yazışmalarından Davacı Tarafın Ayıbı Kabul Edip İskonto Teklifinde Bulunduğunun Anlaşıldığı/Ayıbın Süresinde İhbar Edildiğinin Kabulünün Zorunlu Olacağı )

• ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN ALACAK DAVASI ( Davacının Ayıbı Kabul Edip İskonto Teklifinde Bulunduğu - Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığından Bahisle Davanın Kabul Edilemeyeceği - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eser Sözleşmesine Dayanan Alacak Davası - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Ayıp Sebebiyle Eserin Reddinin Gerekip Gerekmediği Bedelde İndirim Yapılıp Yapılmayacağı Yapılacaksa Oranının Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

6762/m. 25

818/m. 355

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir.

Ayıp ihbarının süresinde yapılmadığından bahisle dava kabul edilmiştir.

Taraflar arasındaki akdi ilişki dava tarihinde eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlerin davalıya tesliminden sonra ayıp ihbarında bulunulduğu, davacı tarafın delil listesinde davalı şirket yetkilileriyle yapıldığı açıklanan elektronik posta yazışmalarından davacı tarafından da ayıbın kabul edilip iskonto teklifinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda her ne kadar ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı bildirilmiş ise de ayıbın sürede ihbar edildiğinin kabulü zorunludur. İmalata konu ürünle ilgili uzman bir bilirkişiden alınacak raporla ayıp sebebiyle eserin reddinin gerekip gerekmediği, reddedilmeyecek durumda ise bedelde indirim yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa oranının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine dair olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davasında: davalıya sipariş talebi üzerine dvd kutusu imal edip teslim ettiğini, bakiye 31.535 Euro alacağının ödenmediğini, yapılan icra takibine de itiraz edildiğini belirterek davalının takibe itirazının iptaline karar verilmesini istemiş, davalı cevabında gönderilen ürünlerin ayıplı olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiş, mahkemece ayıp ihbarının T.T.K.nın 25/III. maddesine göre süresinde yapılmadığından bahisle dava kabul edilmiştir.

Mahkeme kararının gerekçesinde de kabul edildiği üzere taraflar arasındaki akdi ilişki dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 Sayılı B.K.'nun 355 vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Dosya kapsamında davacı tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlerin davalıya tesliminden sonra ayıp ihbarında bulunulduğu, davacı tarafın delil listesinde davalı şirket yetkilileriyle yapıldığı açıklanan elektronik posta yazışmalarından da özellikle 19.12.2006 tarihli yazışmada davacı tarafından da ayıbın kabul edilip iskonto teklifinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda her ne kadar mahkemece ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı bildirilmiş ise de ayıbın sürede ihbar edildiğinin kabulü zorunludur. Yapılması gereken iş; imalata konu ürünle ilgili uzman bir bilirkişiden alınacak raporla ayıp sebebiyle eserin reddinin gerekip gerekmediği, reddedilmeyecek durumda ise bedelde indirim yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa oranının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle davanın kabulü doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.