KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17702

K. 2014/45

T. 10.01.2014

* KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA (Sigortalılık Süresini ve Pirim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçi Yaş Koşulu Sebebiyle Emeklilik Hakkını Kazanamamış Olsa da İşyerinden Ayrılıp Başka Bir İşte Çalışabileceği - Ödenen Kıdem Tazminatının Geri İstenemeyeceği/Başka Bir İşte Çalışmanın Hakkın Kötüye Kullanılması Şeklinde Yorumlanamayacağı)

* BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATININ GERİ İSTENMESİ (Yaş Şartı Dışında Prim Ödeme Gün Sayısı İle Sigortalılık Süresini Dolduran Davalı İşçinin İşyerinden Emeklilik Nedeniyle Ayrılmasından Sonra Başka Bir İşte Çalışabileceğinden Reddi Gereği)

* EMEKLİLİKTEN SONRA BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA (Davalı İşçinin İşyerinden Emeklilik Nedeniyle Ayrılmasından Sonra Başka Bir İşte Çalışması Hakkın Kötüye Kullanılması Şeklinde Yorumlanamayacağı)

* KIDEM TAZMİNATININ GERİ İSTENMESİ (Yaş Şartı Dışında Prim Ödeme Gün Sayısı İle Sigortalılık Süresini Dolduran Davalı İşçinin İşyerinden Emeklilik Nedeniyle Ayrılmasından Sonra Başka Bir İşte Çalışması Nedeniyle - Kıdem Tazminatı İçin Kanunda Başkaca Bir Şart Öngörülmediğinden Reddi Gereği)

* YAŞ ŞARTI DIŞINDA EMEKLİLİK (Sigortalılık Süresini ve Pirim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçi Yaş Koşulu Sebebiyle Emeklilik Hakkını Kazanamamış Olsa da İşyerinden Ayrılabilecek ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceği - Başka İşyerinde Çalışmasının Kıdem Tazminatının Geri İstenmesine Olanak Vermediği)

1475/m.14/1-5

ÖZET : Uyuşmazlık yaş şartı dışında prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduran davalı işçinin işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılmasından sonra başka bir işte çalışması halinde işverence ödenen kıdem tazminatının geri istenip istenemeyeceği noktasındadır. 4447 sayılı Yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Davacı kıdem tazminatına anılan yasal düzenleme gereğince hak kazanmıştır. Kıdem tazminatı için kanunda başkaca bir şart öngörülmemiş olup, Anayasal bir hak olan çalışma hakkının başka bir işyerinde kullanılmış olması hakkın kötüye kullanılması şeklinde yorumlanamaz.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı işveren davalı işçinin 23.01.2012 tarihinde yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirerek işyerinden 1475 sayılı Yasanın 14/1-5.maddesi gereğince ayrıldığını, kendisine kıdem tazminatının ilk taksidinin ödendiğini, ancak işten ayrıldıktan sonra 06.2.2012 tarihinde aynı işi yapan bir başka firmada çalışmaya başladığını ileri sürerek ödediği 2936,91 TL'nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte istirdadını talep etmiştir.

Davalı, 1475 sayılı Yasanın 14/1-5 .maddesi gereğince işyerinden ayrıldığını, daha sonra başka bir işte çalışmasının kıdem tazminatı almasına engel olmayacağını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık yaş şartı dışında prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduran davalı işçinin işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılmasından sonra başka bir işte çalışması halinde işverence ödenen kıdem tazminatının geri istenip istenemeyeceği noktasındadır.

4447 sayılı Yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.

Somut olayda davalı işçi yaş şartı dışında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurarak SGK Başkanlığından aldığı yazıyı işverene getirerek 23.01.2012 tarihinde işyerinden ayrılmış, davacı işverende aralarındaki anlaşma gereğince kendisine kıdem tazminatının 1.taksidi olan 2.936,91 TL'yi 07.02.2012 tarihinde ödemiş, davacı 06.02.2012 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacı kıdem tazminatına anılan yasal düzenleme gereğince hak kazanmıştır. Kıdem tazminatı için kanunda başkaca bir şart öngörülmemiş olup, Anayasal bir hak olan çalışma hakkının kullanılmış olması hakkın kötüye kullanılması şeklinde yorumlanamaz. M.K.'nun 2.maddesinin somut olaya uygulanma olanağı bulunmadığı halde mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 10.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.