KUSURLU EŞ LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/18569

K. 2014/228

T. 13.01.2014

* KUSURLU EŞ LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ ( Davalı Kadının Tamamen Kusurlu Olduğu - Herhangi Bir Geliri ve Malvarlığı Bulunmayan Davalı Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakası Takdir Edilmesi Gerektiği )

* TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmakla Alınması Gereken Tedbirlerden Olduğu - Boşanma Davasındaki Kusur Belirlemesinin Nafaka Takdirinde Esas Alınmayacağı )

* BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kadının Tamamen Kusurlu Olduğu - Boşanma Davasındaki Kusur Belirlemesinin Nafaka Takdirinde Esas Alınmayacağı/Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygun Bir Nafaka Takdir Edileceği )

* ÖNLEMİ GEREKTİRİCİ SEBEBİN VARLIĞI ( Lehine Önlem Alınacak Olan Taraf Kusurlu Olsa Dahi Önlemi Gerektirici Sebebin Varlığı Halinde Kanunda Belirtilen Geçici Nitelikteki Önlemlerin Alınması Gerektiği - Tedbir Nafakası )

* EV HANIMI EŞ LEHİNE TEDBİR NAFAKASI ( Herhangi Bir Geliri ve Malvarlığı Bulunmayan Davalı Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakası Takdir Edilmesi Gerektiği - Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Tedbir Nafakasına Hükmedilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

4721/m. 169

ÖZET : Dava boşanma davasıdır. Davalı kadının boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Tedbir nafakası boşanma davası açılmakla alınması gerekli tedbirlerden olup boşanma davasındaki kusur belirlemesi nafaka takdirinde esas alınamaz. Lehine önlem alınacak olan taraf kusurlu olsa dahi, önlemi gerektirici sebebin varlığı halinde kanunda belirtilen geçici nitelikteki önlemlerin alınması gerekir. Öyleyse ev hanımı olup herhangi bir geliri ve mal varlığı bulunmayan davalı yararına dava tarihinden geçerli olmak üzere uygun bir miktarda tedbir nafakası takdir edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı ispatlanmamış ise de, güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kadının boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tedbir nafakası boşanma davası açılmakla alınması gerekli tedbirlerden olup (TMK. md. 169); boşanma davasındaki kusur belirlemesi nafaka takdirinde esas alınamaz ( HGK'nun 2.11.2011 tarihli 2011/2-533 esas, 670 karar sayılı kararı). Lehine önlem alınacak olan taraf kusurlu olsa dahi, önlemi gerektirici sebebin varlığı halinde kanunda belirtilen geçici nitelikteki önlemlerin alınması gerekir. Öyleyse ev hanımı olup herhangi bir geliri ve mal varlığı bulunmayan davalı yararına dava tarihinden geçerli olmak üzere uygun bir miktarda tedbir nafakası taktir edilmesi gerekirken kusurlu olduğu gerekçesi ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.01.2014 tarihinde karar verildi.