NAFAKA DAVASI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2013/2-1232

K. 2014/712

T. 01.10.2014

* KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN NAFAKANIN FAZLA OLMASI ( Boşanma ile Maddi Manevi Tazminat ve Nafaka Davası/Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliği ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı ve Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

* YOKSULLUK NAFAKASININ BELİRLENMESİ ( Boşanma ile Maddi Manevi Tazminat ve Nafaka Davası/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliğinin ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı ve Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

* BOŞANMA İLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI ( Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliği ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı ve Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

* KOCANIN İŞTEN AYRILMASI ( Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliği ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı ve Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

* HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesinde Gözetilmesi Gerektiği/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliğinin ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı Da Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

4721/m. 4, 175

ÖZET : Boşanma, maddi ve manevi tazminat ile nafaka davasına ilişkindir.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre, davacı-davalı kocanın çalıştığı işten ayrıldığı da nazara alındığında kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çoktur. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki “boşanma, maddi ve manevi tazminat ile nafaka” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 10. Aile Mahkemesi'nce asıl davanın kabulüne, karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen 06.04.2012 gün ve 2011/773 E., 2012/302 K. sayılı kararın incelenmesi Davacı-karşı davalı (koca) vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 27.12.2012 gün ve 2012/14050 E., 2012/31959 K. sayılı ilamı ile;

(...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre, davacı-davalı kocanın çalıştığı işten ayrıldığı da nazara alındığında kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır...)

gerekçesiyle kararın yoksulluk nafakası yönünden bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, direnme kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan onanması gerekir.

SONUÇ : Davacı-karşı davalı (koca) vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 gününde oyçokluğuyla karar verildi.