DÜĞÜNDE FOTOĞRAF VE VİDEO

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/5462

K. 2014/12813

T. 01.10.2014

* DÜĞÜNDE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİNİN AYIPLI İFASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Eser Sözleşmesi Olduğu - Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olduğu/Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmeyeceği )

* MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Konusu Fotoğraf ve Video Çekimi Olan Eser Sözleşmesine Dayandığı - Görevli Mahkemenin Genel Mahekmeler Olduğu )

* GÖREV ( Düğünde Fotoğraf ve Video Çekiminin Ayıplı İfası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )

* ESER SÖZLEŞMESİ ( Düğünde Gerçekleştirilen Fotoğraf ve Video Çekiminin Ayıplı İfası - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )

4077/m. 1,2,3

ÖZET :

Dava; davacıların düğününde gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekiminin ayıplı ifasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Temelinde, konusu fotoğraf ve video çekimi olup, eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık bulunan davaya bakma görevi, Tüketici Mahkemesi'ne değil genel mahkemelere aittir.

Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmeseler dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.

DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı karşı davacı vekili tarafından duruşma istemli olarak temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Her ne kadar, duruşma istemli olarak temyiz edilmiş ise de; HUMK.'nun 438.maddesindeki koşullar oluşmadığından duruşma talebinin reddine karar verildi.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Amaç başlıklı 1.maddesinde kanunun amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2.maddesinde" Bu kanun, 1.maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan kanunun 3.maddesinde ise “Mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, Hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, Tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için, yasanın amacı içerisinde yukarıda da tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.

Davada; davacıların düğününde gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekiminin ayıplı ifasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talep edilmektedir. Bu itibarla temelinde, konusu fotoğraf ve video çekimi olup, eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık bulunan davaya bakma görevi, Tüketici Mahkemesi'ne değil genel mahkemelere aittir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmeseler dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.

Mahkemece; yapılan bu saptamadan dolayı, davaya genel mahkemelerde bakılması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile Tüketici Mahkemesi olarak davaya bakılıp karara bağlanması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.