TİCARİ NİTELİKTEKİ BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8556

K. 2013/12306

T. 01.07.2013

* TİCARİ NİTELİKTEKİ BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Ticari İşlerde Faiz Oranının Serbestçe Belirleneceğinin Hükme Bağlandığı - 6102 S.K. Md. 8 ve Md. 9'un Özel Hüküm Niteliğinde Olduğu ve Ticari İşlerde Uygulanacağı )

* ÖZEL HÜKÜM ( 6102 Sayılı TTK'da Ticari İşlerde Faiz Oranının Serbestçe Belirleneceğinin Hükme Bağlandığı - 6102 S.K. Md. 8 ve Md. 9'un Özel Hüküm Niteliğinde Olduğu ve Ticari İşlerde Uygulanacağı/6098 S.K. Md. 88 ve Md. 120'nin Uygulanmayacağı )

* TİCARİ İŞ ( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Ticari İşlerde Faiz Oranının Serbestçe Belirleneceğinin Hükme Bağlandığı - 6102 S.K. Md. 8 ve Md. 9'un Özel Hüküm Niteliğinde Olduğu ve Ticari İşlerde Uygulanacağı )

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Ticari İşlerde Faiz Oranının Serbestçe Belirleneceğinin Hükme Bağlandığı - 6102 S.K. Md. 8 ve Md. 9'un Özel Hüküm Niteliğinde Olduğu ve Ticari İşlerde Uygulanacağı )

6098/m. 88, 120

6102/m. 8, 9

ÖZET : İtirazın iptali davasında; uyuşmazlık ticari nitelikteki banka genel kredi sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nın 8/1. maddesinde ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirleneceği hükme bağlanmış, aynı maddenin 3. fıkrasında ise tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklı tutulmuş, başkaca bir istisna getirilmemiştir. Aynı Kanunun 9. maddesinde, ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Yasa hükmünde sözü edilen ilgili mevzuat olarak 3095 sayılı Yasa hükümlerinin amaçlandığının ve 6102 sayılı TTK'nın 8. ve 9. maddelerinin ticari işler bakımından özel hüküm niteliğinde olduğundan ticari işlerde bu hükümlerin uygulanması gerektiğinin, 6098 sayılı TBK'nın 88. ve 120. maddeleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanamayacağının kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı (temlik alan) vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; müvekkili banka ile davalı D... Yapı Malz. Ltd. Şti. arasında imzalanan kredi genel sözleşmesi uyarınca kredi kullandırıldığını, diğer davalıların kredi sözleşmelerini müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzaladığını, kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle hesabın katedilerek davalılara ihtarname gönderildiğini, yapılan ihtara rağmen borcun ödenmemesi üzerine davalılar aleyhine icra takibi başlattıklarını, davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davaya dayanak takip konusu alacak davacı banka tarafından 24.12.2012 tarihli temlik sözleşmesi ile G... Varlık Yönetimi A.Ş.'ye temlik edilmiştir.

Davalılar vekili; davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı doğrultusunda; davalıların kredi sözleşmesi uyarınca davacı bankaya 100.517,55 TL borçlu oldukları, asıl alacağa takip tarihinden itibaren TTK'nın 9. maddesi delaletiyle TBK.'nın 120. maddesi ve 3095 sayılı Yasa uyarınca belirlenecek faiz oranının uygulanması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, itirazın 100.517,55 TL üzerinden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, asıl alacağa %32 oranında faiz uygulanmasına karar verilmiş, hüküm temlik alan davacı G... Varlık Yönetimi A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki banka genel kredi sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Anılan sözleşmenin 38.1. maddesinde temerrüt faizi düzenlenmiştir. Davacının temyizi somut olayda temerrüt faizine ilişkin 6098 sayılı TBK'nın 120. maddesinin uygulanamayacağına ilişkindir.

6098 sayılı TBK'nın 120. maddesinde temerrüt faizi düzenlenmiş ve temerrüt faizinin belirlenmesinde sınırlama getirilmiştir. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7. maddesinde ise TBK'nın 120. madde hükmünün görülmekte olan davalarda uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda somut olay bakımından TBK'nın 120. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılması gerekmektedir. Bazı hukukçular anılan yasa hükmünün ayrım gözetmeksizin ticari işlerde de uygulanacağını savunmakta ise de, Dairemizin uygulaması 6098 sayılı TBK'nın 88. ve 120. maddelerinde akdi ve temerrüt faizi ile ilgili sınırlamaların ticari işlerde uygulanamayacağı yönündedir.

Zira 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nın 8/1. maddesinde ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirleneceği hükme bağlanmış, aynı maddenin 3. fıkrasında ise tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklı tutulmuş, başkaca bir istisna getirilmemiştir. Aynı Kanunun 9. maddesinde, ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Yasa hükmünde sözü edilen ilgili mevzuat olarak 3095 sayılı Yasa hükümlerinin amaçlandığının ve 6102 sayılı TTK'nın 8. ve 9. maddelerinin ticari işler bakımından özel hüküm niteliğinde olduğundan ticari işlerde bu hükümlerin uygulanması gerektiğinin, başka bir anlatımla 6098 sayılı TBK'nın 88. ve 120. maddeleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanamayacağının kabulü gerekir.

Mahkemece somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.