İCRA TAKİBİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/12515

K. 2014/15456

T. 29.05.2014

* TAKİBİN DAYANAĞI BELGELERİN ÖDEME EMRİNE EKLENMEMESİ (Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtiraz Hakkında İİK. Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı - Ödeme Emrinin İptali Talebi/Şikayetin Reddi Gerektiği)

* TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (İİK. Md. 147/1'de Ödeme Emrine İtiraz Hakkında Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı - Ödeme Emrinin İptali Talebi/Şikayetin Reddedileceği)

* ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ (Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipde Takibe Dayanak Belgelerin Ödeme Emri İle Birlikte Gönderilmediği İleri Sürülerek - Bu Yol İle Takipte Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı/Reddi Gerektiği)

* ÖDEME EMRİNE TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN EKLENMEMESİ (İptali Talebi/Şikayetin Reddi Gerektiği - Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipde İİK. Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı)

2004/m. 61/1, 62, 72, 147/1

ÖZET : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte, borçlu vekili icra mahkemesinden; takibe dayanak belgelerin ödeme emri ile birlikte kendilerine gönderilmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile ilgili hükümleri düzenleyen İİK'nun 147/1.maddesinde, ödeme emrine itiraz hakkında İİK'nun 62'den 72. maddeye kadar olan hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştür. İİK'nun 147/1. maddesinde takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine ekleneceğine ilişkin aynı Kanun'un 6 l/1. maddesine atıf yapılmamıştır. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda; takibe dayanak araç ruhsatı, kredi hesapları, kredi sözleşmeleri, hesap kat ihtarnamesi, hesap özeti ve banka kayıtlarının ödeme emri ile birlikte kendilerine gönderilmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile ilgili hükümleri düzenleyen İİK'nun 147/1.maddesinde, ödeme emrine itiraz hakkında İİK'nun 62'den 72. maddeye kadar olan hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. İİK'nun 147/1. maddesinde takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine ekleneceğine ilişkin aynı Kanun'un 6 l/1. maddesine atıf yapılmamıştır.

O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harem istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Onur TUNGA tarafından gönderilmiştir.