BOŞANMA DAVALARI

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12566

K. 2013/505

T. 15.1.2013

* BOŞANMA (Yetki İtirazı Hakkında Verilen Ara Kararının İlgilisine Tebliğinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu - Belirtilen Yasal Kurala Uyulmadan Davalının Yokluğunda Hüküm Kurulmasının Savunmayı ve Davanın Sonucunu Etkileyen Önemli Bir Usul Hatası Olup Bozmayı Gerektirdiği)

* YETKİ İTİRAZI (Yetki İtirazı Hakkında Verilen Ara Kararının İlgilisine Tebliğinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu - Kesin Yetki Kuralının Sözkonusu Olmadığı Hallerde Yetkiye Yönelik İtirazların İlk İtirazlardan Olup Mahkemece Öncelikle ve Esasa Girilmeden Ön Sorunlar Gibi İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği)

* İLK İTİRAZ (Kesin Yetki Kuralının Sözkonusu Olmadığı Hallerde Yetkiye Yönelik İtirazlar İlk İtirazlardan Olup Mahkemece Öncelikle ve Esasa Girilmeden Ön Sorunlar Gibi İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği)

* ÖN SORUN HAKKINDAKİ KARAR (Hakimin Ön Sorun Hakkındaki Kararını Taraflara Tefhim veya Tebliğ Ettiği - Yetkiye Yönelik İtirazların İlk İtirazlardan Olup Mahkemece Öncelikle ve Esasa Girilmeden Ön Sorunlar Gibi İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği)

* DAVALININ YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULAMAYACAĞI (Yetki İtirazı Hakkında Verilen Ara Kararının İlgilisine Tebliğinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu - Belirtilen Yasal Kurala Uyulmadan Davalının Yokluğunda Hüküm Kurulmasının Savunmayı ve Davanın Sonucunu Etkileyen Önemli Bir Usul Hatası Olduğu)

6100/m.116, 117, 164, 371

ÖZET : Kesin yetki kuralının sözkonusu olmadığı hallerde mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar, ilk itirazlardan olup bu husus, mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır. Hakim, ön sorun hakkındaki kararını taraflara tefhim veya tebliğ eder. Yetki itirazı hakkında verilen ara kararının ilgilisine tebliğinde yasal zorunluluk bulunmaktadır. Belirtilen yasal kurala uyulmadan davalının yokluğunda hüküm kurulması savunmayı ve davanın sonucunu etkileyen önemli bir usul hatası olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kesin yetki kuralının sözkonusu olmadığı hallerde mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar, ilk itirazlardan olup (6100 s. HMK. m.116/1-a) bu husus, mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır. (6100 s. HMK. m.117/3) Hakim, ön sorun hakkındaki kararını taraflara tefhim veya tebliğ eder. (6100 s. HMK. m.164/3) Görüldüğü gibi yetki itirazı hakkında verilen ara kararının ilgilisine tebliğinde yasal zorunluluk bulunmaktadır. Belirtilen yasal kurala uyulmadan davalının yokluğunda hüküm kurulması savunmayı ve davanın sonucunu etkileyen önemli bir usul hatası olup bozmayı gerektirmiştir. (6100 s. HMK. m.371/1-ç)

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 15.01.2013 tarihinde karar verildi.